Regulamin serwisu 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z e-platformy edukacyjnej PROFI-MATURA, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 33.947.400 złotych (wpłacony w całości). Dane kontaktowe: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, pomoc@profimatura.pl (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 (opłata według cennika właściwego operatora).
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem https://eplatforma.profimatura.pl/regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

Definicje

§1.

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, w trakcie korzystania z Serwisu oraz innych produktów i usług WSiP.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacje o uprawnieniach Użytkowników w ramach serwisów WSiP.
 5. Kurs online – usługi Serwisu dostępne dla Użytkownika. Kurs online stanowi treść cyfrową dostarczaną w formie cyfrowej (bez materialnego nośnika).
 6. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Serwisu.
 7. Przedstawiciel – przedstawiciel ustawowy Użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, reprezentujący Użytkownika lub udzielający zgody na podejmowanie przez Użytkownika działań wymaganych prawem związanych z Rejestracją, korzystaniem z Konta lub Serwisu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.
 9. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 10. Serwis – e-platforma edukacyjna PROFI-MATURA dostępny pod adresem https://eplatforma.profimatura.pl, prowadzony i zarządzany przez WSiP.
 11. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu i kursu online.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów i usług elektronicznych zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony, na zasadach w nich określonych, w tym zasobów Serwisu.
 13. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 33.947.400,00 złotych (wpłacony w całości).

 

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

§2.

 1. Korzystać z Serwisu może każdy Użytkownik posiadający Konto, który zaakceptował Regulamin i otrzymał zaproszenie w formie e-mail do korzystania z kursu online.
 2. Użytkownikom nie wolno:
  • korzystać z kont innych Użytkowników,
  • udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  • zamieszczać w ramach Serwisu treści bezprawnych.
 3. Rejestracja jest bezpłatna.
 4. Korzystanie z kursu online ma charakter odpłatny.
 5. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku, gdy Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Serwisu, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go Przedstawiciela, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 6. Użytkownik do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 7. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przekazywane Użytkownikowi, który  zawarł umowę z podmiotem świadczącym usługi edukacyjne, w ramach której oferowany jest dostęp do Kursu online w Serwisie. Wraz z zaproszeniem Użytkownik otrzymuje informację o warunkach aktywacji i korzystania z kursu online w Serwisie, w tym okresie ważności kursu online i dostępu do Serwisu.
 8. Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu na czas ważności kursu online. 

 

Rejestracja

§3.

 1. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej https://rejestracja.profimatura.pl/rejestracja-uczen.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  1. e-mail
  2. hasło (min. 8 znaków)
  3. imię i nazwisko
  4. dotyczące wieku oraz akceptuje regulamin Konta.
 4. W przypadku, gdy formularz wypełnia lub akceptuje Przedstawiciel, koniecznym jest także podanie imienia i nazwiska Przedstawiciela. Wypełnienie lub zaakceptowanie formularza rejestracyjnego przez Przedstawiciela jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Konto Użytkownika zostało założone zgodnie z prawem.
 5. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że na podany adres e-mail może dokonać Rejestracji jeden Użytkownik.
 6. Przyciśnięcie okienka „Załóż konto” powoduje wysłanie linku aktywacyjnego na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 7. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 8. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 9. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy. W celu uzyskania dostępu do Serwisu i kursu online Użytkownik akceptuje Regulamin.

 

Usługi Serwisu

§4.

 1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z kursów online.
 2. W celu Logowania Użytkownik wpisuje adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz hasło.
 3. Zasoby Serwisu mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark / znak wodny) przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego zasobu tego oznaczenia.
 4. Wszelkie prawa do zamieszczonych w Serwisie materiałów, zastrzeżone są na rzecz WSiP, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji są zastrzeżone na rzecz WSiP lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z WSiP- są udostępniane na stronie Serwisu. Zarówno strona internetowa Serwisu jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nich zawartych i jest dozwolone w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych. Zabronione jest w szczególności dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów udostępnianych na jego stronach internetowych.
 6. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§5.

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz korzystania z Kursu online, wymagane jest:
 2. Aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację z wykorzystaniem protokołów HTTP oraz HTTPS;
 3. Zainstalowana przeglądarka internetowa, z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies, w wersji nie starszej niż: Google Chrome 29, Mozilla Firefox 22, Internet Explorer 9, Opera 18, Safari 8;
 4. Korzystanie z modułu telekonferencji możliwe jest na urządzeniach stacjonarnych z systemem Windows, Linux lub Mac OS oraz na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS, przy czym:
  • w przeglądarkach Internet Explorer oraz Safari wymagana jest instalacja dodatkowej aplikacji (wtyczki) na komputerze użytkownika,
  • niektóre funkcje (współdzielenie ekranu oraz jakość HD połączeń wideo) są obecnie dostępne wyłącznie w przeglądarce Google Chrome i mogą wymagać instalacji dodatkowej wtyczki,
  • Na urządzeniach z systemem iOS 7 oraz nowszych wymagana jest instalacja osobnej aplikacji ze sklepu AppStore. Starsze wersje systemu iOS nie są wspierane.
 5. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

 

 

Reklamacje

§6.

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 albo pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.

 

Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy

§7.

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym;
  2. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

 

Postanowienia końcowe

§8.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Serwisu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 6. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie oraz poprzez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika, Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 7. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres newsletter@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSIP.

 

 

Warszawa, dnia  25.05.2018 r.

 

 

Załącznik Nr 1

 

Zasady korzystania z Kursów online

Wstęp

§1.

 1. Kurs online jest dostępny dla Użytkownika, który potwierdził zaproszenie e-mail i zarejestrował się w Serwisie.
 2. Użytkownik może otrzymać zaproszenie e-mail w przypadku zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi edukacyjne, w ramach których oferowany jest dostęp do Kursu online. Wraz z zaproszeniem Użytkownik otrzymuje informację o warunkach aktywacji i korzystania z kursu online w Serwisie w tym okresie ważności kursu online i dostępu do Serwisu..
 3. W czasie pracy z Kursem online Użytkownik musi mieć dostęp do Internetu.
 4. Po upływie ważności danego Kursu online nastąpi jego zamknięcie.
 5. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu z terytorium znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.
 6. Serwis nie udziela gwarancji na Kurs online.
 7. Sposobem dostawy Kursu online jest udostępnienie Użytkownikowi na Koncie Użytkownika.
 8. Kurs online jest wolny od wad.
 9. Użytkownik nie ma obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 

Licencja Użytkownika i własność intelektualna

§2.

 1. Użytkownik może korzystać z Kursu online wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego (np. można udostępniać domownikom).
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Kursu online w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach, 
  2. ingerowania w zawartość Kursu online, 
  3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Kursu online, 
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Kursu online, 
  5. oddawania w najem Kursu online lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim, 
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Kursu online.
 3. Udostępnianie w Internecie Kursu online bez zgody WSiP jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, forów internetowych, społeczności internetowych.
 4. Wszystkie Kursy online udostępniane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane, bez wyraźnej zgody WSiP jest zabronione.

Załącznik nr 2

 

Regulamin obowiązujący do 24.05.2018 r. >>

Strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Więcej informacji